Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CPNĐ Hải Phòng

Ngày cập nhật: 28/06/2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thông qua và biểu quyết với sự nhất trí cao một số nội dung..

 - Ngày 24/06/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 22 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 476.622.725 phiếu biểu quyết chiếm 95,3245% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội vinh dự đón tiếp các đại biểu của Tổng Công ty Phát điện 2: ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Văn Dư –  Phó Tổng Giám đốc.

Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thông qua và biểu quyết với sự nhất trí cao các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu quan trọng:

Kết quả sản xuất điện năm 2021

Sản lượng điện sản xuất đạt:

Stt

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Đánh giá (%)

1

Sản lượng điện sản xuất

triệu kWh

7.159,00

7.323,14

102,29

2

Sản lượng điện thương phẩm

triệu kWh

6.503,95

6.652,86

102,29

3

Sản lượng điện Qc

triệu kWh

5.173,62

5.158,69

99,71

4

Tổng Doanh thu

tỷ đồng

8.978,81

9.106,62

101,4

5

Tổng Chi phí

tỷ đồng

8.768,41

8.626,96

98,4

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

210,39

479,66

228,0

7

Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

199,87

455,43

227,9

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Diễn giải

Kế hoạch năm 2022

Doanh thu

Giá thành

LN trước thuế

Tổng cộng

10.574.753

9.978.412

596.341

Sản xuất điện

10.555.721

9.973.299

582.423

Hoạt động tài chính

15.000

0

15.000

Sản xuất khác

4.032

5.113

-1.081

Sản lượng điện

                                                                Đơn vị tính: triệu kWh

Nội dung

Điện năng sản xuất

Điện năng thương phẩm

Sản lượng điện

7.534,00

6.833,34

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Đơn vị tính: Triệu đồng

Diễn giải

Kế hoạch năm 2022

Doanh thu

Giá thành

LN trước thuế

Tổng cộng

10.574.753

9.978.412

596.341

Sản xuất điện

10.555.721

9.973.299

582.423

Hoạt động tài chính

15.000

0

15.000

Sản xuất khác

4.032

5.113

-1.081

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 thành viên: ông Tạ Công Hoan – Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2, ông Dương Sơn Bá - Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2, ông Lê Minh Tuấn - Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2, ông Nguyễn Xuân Đặng – Trưởng phòng KHVT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, ông Nghiêm Xuân Chiến - Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực TKV, ông Chu Thế Hoàng - Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, ông Lê Văn Chính - Người đại diện phần vốn góp của CTCP Nhiệt điện Phả Lại. HĐQT phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022- 2027 bầu ông Tạ Công Hoan giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên: bà Phạm Thị Dung, ông Trương Văn Thời, ông Vũ Quang Huy (do EVNGENCO2 cử); ông Nguyễn Ngọc Anh (SCIC) và bà Lê Thị Thủy (TKV). Ban Kiểm soát họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022- 2027 bà Phạm Thị Dung giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Với đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

Cao Xuân Tùng - HCLĐ

Link Liên kết