Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày cập nhật: 21/12/2020
Với đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần  Nhiệt điện Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 - Ngày 18/11/2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Tham dự Đại hội có 23 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 476.152.901 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội vinh dự đón tiếp ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xem xét hai nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Thành và bầu bổ sung ông Lê Minh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, Đại hội miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn và bà Thái Thị Thùy Trang; bầu bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm bà Phạm Thị Dung – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty và ông Nguyễn Ngọc Anh – Chuyên viên Ban đầu tư 2 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Với đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần  Nhiệt điện Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

 Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phòng HCLĐ

Link Liên kết